Video 

demo reel
 Duo Lyra
Duo Silks
Duo lollipop 
 Duo Trapeze